ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

јул 29th, 2016|

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012.14/2015 и 68/2015) на основу уговора Владе Републике Србије – Министарство правде број 401-6077/2016-1 од 06.07.2016. године. и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1/2016 од 18.07.2016. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

За јавну набавку радова: извођење радова […]