СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ПАНЧЕВО
П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ПАНЧЕВО
Правилници, пословници
Тим за заштиту ученика од дискриминације
Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
Права детета и ученика
Лице за заштиту података о личности
ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
Запослени
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН (2018/19-2022/23. година)
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА