На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012.14/2015 и 68/2015) на основу уговора Владе Републике Србије – Министарство правде број 401-6077/2016-1 од 06.07.2016. године. и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1/2016 од 18.07.2016. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

 1. За јавну набавку радова: извођење радова НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СТАРЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ШКОЛСКИ ВИШЕФУНКЦИОНАЛНИ ПРОСТОР,
 2. ОРН: 45000000 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
 3. Назив и адреса наручиоца: ОШ“Јован Јовановић Змај“ ул. Змај Јове Јовановића бр. 3, Панчево
 4. Врста наручиоца: 8520 основно образовање.
 5. Јавна набавка није обликована по партијама
 6. Не спроводи се резервисана јавна набавка.
 7. Не закључује се оквирни споразум.
 8. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 9. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. став 1и 2. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 10. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
 11. 11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. www.minrzs.gov.rs

 

12.Критеријум за доделу уговора је „ најнижа понуђена цена“.

 • Конкурсна документација се може преузети: са Портала јавних набавки и на адреси наручиоца ОШ“Јован Јовановић Змај“ ул. Змај Јове Јовановића бр. 3, Панчево
 1. Понуде се могу поднети непосредно:
 • у пословним просторијама наручиоца ОШ“Јован Јовановић Змај“ ул. Змај Јове Јовановића бр. 3, Панчево , путем поште на адресу ОШ“Јован Јовановић Змај“ ул. Змај Јове Јовановића бр. 3, Панчево;
 1. Понуде се подносе у затвореној коверти.
 2. Рок за подношење понуде је 26.08. 2016. године, до 10. часова, без обзира на начин доставе.
 3. Отварање понуда ће се обавити дана 26.08. 2016. године, у 10:15 часова, у просторијама наручиоца ОШ“Јован Јовановић Змај“ ул. Змај Јове Јовановића бр. 3, Панчево.
 4. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда. Копија записника са јавног отварања понуда биће достављена свим понуђачима у року од 3 ( три) дана.
 5. Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 25 ( двадесетпет) дана , рачунајући од дана отварања понуда на основу сачињеног извештаја о стручној оцени понуда сагласно члану 108. ст. 2. Закона о јавним набавкама.
 6. Лице за контакт: Милош Благојевић 069/2705276.

 

 

Портал 27.07.2016.