У Закону о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна.

То значи да се за школску 2019/20. годину (РЕДОВАН УПИС) уписују деца рођена 2012. године, као и деца рођена у јануару и до краја фебруара 2013. године.

Деца рођена у периоду од 01. 03. 2013. до 31. 08. 2013. године (узраст од 6 до 6,5 год.) могу, али не морају да се упишу у школу – уписују се након провере спремности за полазак у школу (коју врши школски педагог или психолог).

Редован упис у први разред почиње 1. априла 2019. године и траје до 31. маја 2019. године.

Тестирање деце обавља се по извршеном упису, у термину који одреди школа.

Уписују се и деца старија од 7 и по година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред.

Доказ о здравственом стању деце издаје одговарајућа здравствена установа, после обављеног систематског прегледа.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима.

Родитељи или старатељи детета за упис подносе следећа документа:

• Извод из матичне књиге рођених;
• Потврду лекара да је дете здравствено способно;
• Потврду предшколске установе о завршеном предшколском програму;
• Фото-копију личне карте.

Нова процедуре уписа у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у Републици Србији почев од школске 2019/2020. године.

Министарство ће путем наведеног софтвера, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова обезбедити да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике набављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи.

Сагласно наведеном, родитељи неће више бити у обавези да школи приликом уписа ученика достављају документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путе.

Тестови за испитивање будућих првака

Тестирање будућих првака врши педагог или психолог школе. При тестирању деце примењују се стандардни поступци и инструменти који су препоручени од стране овлашћене стручне организације, чији је циљ примарни циљ процењивање зрелости деце за полазак у школу.

Ранији упис деце у први разред

Деца старости од шест до шет и по година могу да се упишу у први разред, али тек након провере спремности за полазак у основну школу која се врши од стране школског педагога или психолога. Приликом тестирања примењују се инструменти и поступци препоручени од стране надлежних стручних организација.

На основу урађеног тестирања, педагог или психолог школе препоручује:

• упис детета у први разред или
• одлагање уписа за годину дана и похађање предшколског програма.

Каснији упис деце у први разред

Уколико дете није уписано у први разред због здравствених проблема или неког другог разлога, а старије је од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред након провере знања.

Упис ученика из других школа

Уколико родитељ или други законски заступник ученика са територије Републике Србије, који похађа другу школу (или школу у другом граду), а због пресељења или другог оправданог разлога жели да промени школу, може поднети захтев школи за упис у одговарјући разред.

Након провере места пребивалишта-боравишта, стручна служба обавља разговор са учеником и родитељима, утврђује разлог премештања ученика и упућује ученика у одговарајући разред-одељење према могућностима школе, а школа писаним путем тражи преводницу из школе из које је ученик дошао односно уписан у нашу школу.

Уколико ученик долази из друге државе, неопходно је да се изврши верификација сведочанства о завршеном одговарајућем разреду.